در حالی که نماد بانک دی در دوره اصلاح افت قیمت شدیدی بین نمادهای بانکی داشت اما این نماد آماده افزایش سرمایه ۳۸۸۳ درصدی است که تغییر محسوسی در سوددهی این نماد ایجاد خواهد کرد. به گزارش اسپات نیوز، نماد بانک گزارش توجیهی افزایش سرمایه بیش از 3000 هزار درصدی...