با توجه به سرعت گرفتن زندگی در عصر فعلی و گذرندان بیشتر اوقات روز در خارج از خانه، کمتر کسی فرصت آشپزی کردن با سبک و سیاق سنتی را دارد. افراد بیش از آنکه وقت خود را در آشپزخانه بگذرانند در محل کار، دانشگاه و در حال رفت و آمد...