تحولی بنیادین در حوزه قوانین نظام وظیفه در راه اس، تا جوانان به جای تلاش برای دستیابی به راهی برای معافیت، جهت رفتن به سربازی با یکدیگر رقابت داشته باشند. به گزارش اسپات نیوز، این برآیند ایده و طرحی است که کارگروه دفاعی مجلس در حال تهیه آن است و...