غیب شدن سهمیه بنزین از کارت سوخت به یکی از دغدغه‌های صاحبان این کارت‌ها تبدیل شده اما به واقع دلیل اصلی این موضوع چیست؟ به گزارش اسپات نیوز، سیستم سوخت‌گیری تنها برای جلوگیری از تخلف احتمالی و خارج‌ کردن زودهنگام کارت سوخت در حین سوخت‌گیری تعریف شده است و در...