نماد «های‌ وب» با افزایش ۱۰ درصدی و ثبت قیمت ۳،۲۵۱ تومان و پس از انتشار صورت مالی نیمه نخست سال که سودآوری قابل توجهی را نشان می‌داد، امروز بازگشایی شد. به گزارش اسپات نیوز، صورت مالی شش ماهه اول سال های وب نشان می‌دهد با درآمد 768 میلیارد تومانی...