واکسیناسیون در ایران شتاب زیادی گرفته تا جایی که برای چندمین بار نرخ آن شکسته شد اما آیا فایزر و مدرنا در این سیل واکسیناسیون نقشی دارند؟ به گزارش اسپات...