طرح کارت رفاه معیشتی به منظور کمک به معیشت مردم پنج دهک اول درنظر گرفته شده و طبق گفته رئیس جمهور این طرح تا چند ماه آینده اجرایی خواهد شد....