افزایش قیمت کاغذ و مواد اولیه رسانه های مکتوب باعث چالش جدی برای روزنامه نگاران و اندک رسانه های مکتوب باقیمانده شده است. به گزارش اسپات نیوز، هر کاری دردهایی...