طبق پیشنهاد سازمان تعاون روستایی برای خرید زعفران مازاد نرخ حداقل و حداکثر زعفران ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان است. به گزارش اسپات نیوز، علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران...