معاون وزیر راه از واگذاری پنج طرح بزرگراهی جدید به مدت دو ماه بعد از واگذاری و ساخت پنج بزرگراه در بخش خصوصی خبر داد. به گزارش اسپات نیوز، سرمایه بخش خصوصی قرار است از محل دریافت عوارض بازگشت داده شود. اواخر تیر امسال معاون وزیر راه از تکمیل، احداث...