بنابر مصوبه جلسه ۲۷ شهریور و در چارچوب اختیارات مقرر در بند یک مصوبات جلسه ۱۹ فروردین سال جاری شورای پول و اعتبار، نسبت سپرده قانونی بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به شرایط قبل از اردیبهشت بارگشت. به گزارش اسپات نیوز، هیات عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ شهریور...